POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Informujemy, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w oparciu o Europejski Fundusz Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w okresie sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r. w ramach Podprogramu 2017 będzie prowadzona dystrybucja artykułów żywnościowych skierowana do osób najbardziej potrzebujących.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z powyższym od 01.08. 2017 r. będą wystawiane nowe skierowania dla osób kwalifikujących się do odbioru żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2017.
Prosimy wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z tej formy pomocy
o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi celem uzyskania stosownego skierowania.

Za artykuły żywnościowe wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi nie będą pobierane żadne opłaty.

Dodaj komentarz