Jesteś tutaj:

Autor: admin

Rodzicielstwo zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do obejrzenia filmu na temat czy warto zostać rodziną zastępczą, pod linkiem: 
Materiał powstał w ramach kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze pn. „Zostań rodziną zastępczą”. Kampania prowadzona jest w ramach projektu pozakonkursowego „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej

Informacja – godziny otwarcie ośrodka

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 11 maja 2020 roku Ośrodek  czynny będzie w godzinach 7.00 – 15.30. Prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem telefonu (41) 31 77 139, poczty tradycyjnej, e PUAPU, poczty mailowej: gopsnowaslupia@o2.pl, sekretariat@gopsnowaslupia.pl. W przypadku konieczności załatwienia sprawy bezpośrednio w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej należy wcześniej umówić się z pracownikiem np. za pośrednictwem telefonu, na konkretny dzień oraz godzinę. Prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów spotkań. Na spotkanie w Ośrodku należy przyjść w maseczce oraz rękawiczkach. Powyższe obostrzenia mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID – 19, zarówno wśród pracowników tut. Ośrodka a w konsekwencji wśród Państwa.[i] Środowe dyżury zostają zawieszone do czasu zakończenia stanu epidemiologicznego związanego z COVID – 19.

Zespół Interdycyplinarny w Mieście i Gminie Nowa Słupia

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W NOWEJ SŁUPI (ZI)

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W NOWEJ SŁUPI (ZI)

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego –w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Skład Zespołu to przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych

czasami również:

 • prokuratorów,
 • przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

CO TO JEST PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

Procedura to szereg działań podejmowanych w gminach przez służby pomocowe w celu zatrzymania przemocy w rodzinie i zapewnienia bezpieczeństwa osobom jej doznającym.

Procedurę mogą rozpocząć pracownicy instytucji pomocy społecznej, Policji, służby zdrowia, placówek oświatowych oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” w przypadku powzięcia, przez w przedstawicieli tych instytucji podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub świadka przemocy.

Formularz „Niebieska Karta-A” przekazywany jest do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w gminie, w której mieszka rodzina dotknięta przemocą.

Realizacją procedury zajmują się w gminach zespoły interdyscyplinarne, a do bezpośredniej pracy z rodziną najczęściej powoływane są grupy robocze. W zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych mogą brać udział przedstawiciele takich instytucji jak: Policja, pomoc społeczna, oświata (np. szkoła, przedszkole), ochrona zdrowia (np. przychodnia, szpital), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacji pozarządowych. Osoby te współpracując ze sobą opracowują plan pomocy dostosowany do potrzeb rodziny i udzielają rodzinie wszechstronnego wsparcia w jego realizacji.

Procedura „Niebieskie Karty” zostanie zakończona (zamknięta) wtedy, gdy osoba, która krzywdzi swoich bliskich przestanie to robić, a rodzina będzie bezpieczna.

Więcej informacji oraz przydatne wzory dokumentów można pobrać za pomocą serwisu informacyjnego dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informacja

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, że żywność wydawana w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  Podprogram 2019 będzie dystrybuowana w dniach:

-13 maj 2020 r.

– 14 maj 2020 r.

– 15 maj 2020 r.

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19 osoby zakwalifikowane proszone są o kontakt telefoniczny  z tut. Ośrodkiem  w celu ustalenia terminu oraz godziny odbioru żywności

Numer telefonu: 41 317 71 39 lub 41 363 03 61

 

Żywność wydana zostanie jedynie osobom umówionym na konkretną godzinę. Osoby bez ustalonego terminu nie otrzymają artykułów żywnościowych bez wcześniejszego ustalenia terminu wydania artykułów w sposób telefoniczny.

Prosimy o zachowanie szczególnych zasad ostrożności a w szczególności:

 • Obowiązkowe zakrycie ust i nosa (maseczka, chusta, szal itp.)
 • Obowiązkowe rękawiczki
 • W trakcie odbioru artykułów z magazynu przy drzwiach może znajdować się 1 osoba
 • Osoby oczekujące na odbiór artykułów muszą zachować min. 2 m odległość

W przypadku nie dostosowania się do obowiązujących zasad wydawanie artykułów zostanie przerwane.

Ofiary przemocy domowej nie zostają bez pomocy

Mimo epidemii koronawirusa wciąż działają placówki wsparcia dla osób doświadczających przemocy – jej ofiary nie są zostawione bez wsparcia

Jeżeli jesteś osobą doświadczającą pomocy domowej możesz uzyskać wsparcie w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 41 31 77 139

W przypadku chęci skorzystania z pomieszczenia w celu wykonania telefonu do psychologa bądź innego specjalisty umożliwimy ci to w naszej placówce przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności.

Numer telefonu ogólnopolskiego pogotowia dla osób doświadczających przemocy domowej 800 12 00 02

Pomoc możesz uzyskać również wchodząc na stronę internetową www.niebieskalinia.pl

Jak również http://dogma.org.pl/nieodplatne-porady-prawne-i-obywatelskie-przez-telefon/

gdzie uzyskasz informacje między innymi na temat możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

JEŻELI JESTEŚ DZIECKIEM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY WSPARCIE OTRZYMASZ POD NUMEREM TELEFONU 116 111

W tym szczególnym okresie bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami, które mogą być potencjalnymi ofiarami przemocy domowej. W przypadku podejrzenia że osoba taka doświadcza przemocy prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem lub Policją (tel. 112). Zapewniamy anonimowość osobom które zgłoszą możliwość występowania zjawiska przemocy w rodzinie.

Twój Parasol – aplikacja mobilna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Aplikacja na telefon „Twój Parasol” przeznaczona jest dla osób doznających przemocy. Można ją pobrać za darmo na telefon poprzez Google Play i Apple Store. Program jest też dostępny na stronie internetowej www.twojparasol.com. Po uruchomieniu przypomina program do sprawdzania pogody, dzięki czemu zapewnia użytkownikom dyskrecję. Po dwukrotnym kliknięciu w ikonę pogody przechodzimy do ukrytej części aplikacji dla ofiar przemocy. W aplikacji dostępna jest funkcja „notatnik”, za pomocą której szybko można zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, który będzie mógł służyć jako materiał dowodowy. Plik automatycznie wysyłany jest na wybrany wcześniej adres e-mail. Notatki nie są zapisywane w pamięci telefonu. Ponadto za pomocą aplikacji można szybko wybrać numer alarmowy w nagłych przypadkach oraz uzyskać dostęp do bazy organizacji, które oferują wsparcie dla osób dotkniętych przemocą.

Do góry