Aktualności

Informacja o zmianie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Informacja o zmianie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Zakup, dostawa pieca wolno stającego z płaszczem wodnym. Wymiana istniejącego pieca i wymiana istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Na potrzeby realizacji projektu „Czas na aktywność – Klub Seniora”.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – dostawa sprzętu komputerowego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Czas na aktywność – Klub Seniora”.

1. Zaproszenie do składania oferty cenowej GOPS.26.KS.05.2017 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3. Formularz – Oferta cenowa 4. Wzór umowy

Bazy danych podmiotów i instytucji realizujących działania pomocowe z obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bazy danych podmiotów i instytucji realizujących działania pomocowe z obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zapytanie ofertowe – zakup pieca

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Zakup, dostawa pieca wolno stającego z płaszczem wodnym wraz z montażem i wykonaniem instalacji grzewczej na potrzeby realizacji projektu „Czas na aktywność – Klub Seniora”. Szczegóły w załączeniu poniżej

 

Informacja w sprawie jabłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej
Słupi informuje, że w dniu
29 czerwca 2017 r. r. (tj. czwartek) w godzinach
9:00 – 12:00 w miejscowości Rudki
(na placu targowym) wydawane będą jabłka.
(maksymalnie 1 skrzynki na rodzinę)

CZAS NA AKTYWNOŚĆ – KLUB SENIORA

Umowa Podpisana

19 czerwca w Starostwie Powiatowym w Kielcach podpisana została umowa o przyznanie pomocy finansowej na realizację działań, które ułatwią dostęp i podniosą jakość usług społecznych w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” RPOWŚ 2014-2020.
W wyniku weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowanie, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, pozytywnie rozpatrzonych zostało 10 projektów o łącznej wartości prawie 10 mln zł (w tym wartość dofinansowania to ponad 9 mln zł). Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 19 668 600,00 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów wynosił 92,5% kosztów kwalifikowanych (budżet EFS i budżet państwa). Wnioskodawcy byli zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 7,5% wartości projektu.

Więcej „CZAS NA AKTYWNOŚĆ – KLUB SENIORA”

Informacja o kontynuacji POPŻ 2014-2020 podprogram 2016

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w miesiącu maju 2017 r. będzie dystrybuowana żywność w formie paczki żywnościowej w następujących terminach:

Więcej „Informacja o kontynuacji POPŻ 2014-2020 podprogram 2016”

Załączniki do pobrania

Do góry