Aktualności

Trwałość projektu

Projekt pn. Czas na aktywność – Klub Seniora został zakończony 31.07.2018.

Zostanie zachowana trwałość projektu przez okres min 12 m-c. Seniorzy będą się spotykać nie codziennie (min. 2 razy w tygodniu), będą organizowane podobne zajęcia jak podczas trwania projektu. Liczba miejsc oferowanych w okresie trwałości wynosi 15.

INFORMACJA W SPRAWIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje rodziny wielodzietne tj. rodziny, które posiadają troje i więcej dzieci, iż mogą składać w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o wdanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.W dniu 27 maja 2014r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu. Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych bez względu na ich dochód. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny przez Wójta Gminy Nowa Słupia. Realizacja programu przez Gminę Nowa Słupia jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa.

Więcej „INFORMACJA W SPRAWIE KARTY DUŻEJ RODZINY”

PARAGEDON 2018 – II FESTIWAL AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Paragedon powraca! II edycja festiwalu aktywności fizycznej dla osób niepełnosprawnych, organizowane przez Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie, który w zeszłym roku przyciągnął ponad tysiąc uczestników, odbędzie się w sobotę, 22 września, na Stadionie Lekkoatletycznym przy ulicy Leszka Drogosza 1 w Kielcach.
W programie wydarzenia znajdzie się zarówno część poświęcona aktywności fizycznej,
w ramach której uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w konkurencjach indywidualnych i grach zespołowych, jak i panel oferujący konsultacje terapeutyczne i bezpłatne badania profilaktyczne. Ukoronowaniem festiwalu będzie natomiast piknik integracyjny, w trakcie którego uczestnicy i ich bliscy będą mogli wymienić doświadczenia i nawiązać nowe przyjaźnie.
Chętnych do udziału w Paragedon 2018 prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Słupi pod numerem telefonu: 41 31 77 13, 41 31 78 748. Zachęcamy również do wysyłania swoich uwag bądź pytań na adres e-mail gopsnowaslupia@o2.pl

„Dobry Start” dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, iż od 1 lipca 2018 tut. Ośrodku Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń rodzinnych, przyjmuje wnioski o świadczenie „DOBRY START” DLA UCZNIA” w formie elektronicznej. Wnioski w wersji tradycyjnej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 roku.

Kwota świadczenia wynosi 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od posiadanego dochodu.
Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek za pomocą elektroniczną lub tradycyjnie
w formie papierowej. Mogą to zrobić rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Więcej „„Dobry Start” dla ucznia”

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Informujemy, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w oparciu o Europejski Fundusz Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w okresie sierpień 2018 r. – czerwiec 2019 r. w ramach Podprogramu 2018 będzie prowadzona dystrybucja artykułów żywnościowych skierowana do osób najbardziej potrzebujących.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

W związku z powyższym od 01.07. 2018 r. będą wystawiane nowe skierowania dla osób kwalifikujących się do odbioru żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2018.
Prosimy wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z tej formy pomocy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi celem uzyskania stosownego skierowania pok. nr 5

Za artykuły żywnościowe wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi nie będą pobierane żadne opłaty.

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupia w okresie od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018 roku dystrybuował żywność dla najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W okresie trwania Podprogramu 2017 żywność została rozdysponowana dla potrzebujących w formie paczek żywnościowych , których wydano 674 dla 708 osób.
Łącznie przekazano najuboższym prawie 14 ton żywności (13,897 ) o wartości 179 563,63 zł.
W ramach Podprogramu 2017 podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących takich jak:
• warsztaty kulinarne;
• warsztaty edukacji ekonomicznej;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty niemarnowania żywności.

Jabłka dla mieszkańców gminy Nowa Słupia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. (tj. czwartek) od godziny 10:00 w miejscowości Rudki (plac targowy) wydawane będą jabłka.
(Jabłka wydawane będą w ilości jedna skrzynka na rodzinę).

Do góry