Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – dostawa sprzętu komputerowego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu „Czas na aktywność – Klub Seniora”.

1. Zaproszenie do składania oferty cenowej GOPS.26.KS.05.2017 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3. Formularz – Oferta cenowa 4. Wzór umowy

Bazy danych podmiotów i instytucji realizujących działania pomocowe z obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bazy danych podmiotów i instytucji realizujących działania pomocowe z obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zapytanie ofertowe – zakup pieca

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Zakup, dostawa pieca wolno stającego z płaszczem wodnym wraz z montażem i wykonaniem instalacji grzewczej na potrzeby realizacji projektu „Czas na aktywność – Klub Seniora”. Szczegóły w załączeniu poniżej

 

Informacja w sprawie jabłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej
Słupi informuje, że w dniu
29 czerwca 2017 r. r. (tj. czwartek) w godzinach
9:00 – 12:00 w miejscowości Rudki
(na placu targowym) wydawane będą jabłka.
(maksymalnie 1 skrzynki na rodzinę)

CZAS NA AKTYWNOŚĆ – KLUB SENIORA

Umowa Podpisana

19 czerwca w Starostwie Powiatowym w Kielcach podpisana została umowa o przyznanie pomocy finansowej na realizację działań, które ułatwią dostęp i podniosą jakość usług społecznych w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” RPOWŚ 2014-2020.
W wyniku weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowanie, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, pozytywnie rozpatrzonych zostało 10 projektów o łącznej wartości prawie 10 mln zł (w tym wartość dofinansowania to ponad 9 mln zł). Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 19 668 600,00 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów wynosił 92,5% kosztów kwalifikowanych (budżet EFS i budżet państwa). Wnioskodawcy byli zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 7,5% wartości projektu.

Więcej „CZAS NA AKTYWNOŚĆ – KLUB SENIORA”

Informacja o kontynuacji POPŻ 2014-2020 podprogram 2016

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, informuje, iż w miesiącu maju 2017 r. będzie dystrybuowana żywność w formie paczki żywnościowej w następujących terminach:

Więcej „Informacja o kontynuacji POPŻ 2014-2020 podprogram 2016”

Załączniki do pobrania

Wykaz pracowników pełniących dyżury w maju 2017r.

WYKAZ PRACOWNIKÓW PEŁNIĄCYCH DYŻURY
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ SŁUPI
MAJ 2017

 

 

Lp.

 

DATA IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA
 

1.

 

         10 maja 2017 Agnieszka Koniarska

Monika Góra

Kamila Kosiarska

 

2.

 

         17 maja 2017 Małgorzata Jasiak

Anna Kozera

Aleksandra Jedlińska

 

3.

 

         24 maja 2017 Monika Góra

Danuta Kaniewska

Kamila Kosiarska

 

4.

 

         31 maja 2017 Anna Moruś- Mergalska

Danuta Kaniewska

Izabela Grzegorska

 DYŻURY W KAŻDĄ ŚRODĘ DO GODZINY 17.30

Załączniki do pobrania

Do góry