Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek MGOPS

Widok na Święty Krzyż

Nowy bus dla niepełnosprawnych w Gminie Nowa Słupia

   
W ramach projektu grantowego pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia”, gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 355 475,42 zł, gdzie udział środków z Unii Europejskiej wyniósł aż 299 594,68 zł.

Z pozyskanych środków został zakupiony nowy samochód w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych mających problem z mobilnością, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Kwota zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami wyniosła 129 326,00 zł. Realizatorem grantu i dysponentem busa jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego pracownicy będą świadczyć usługi door-to-door.

Już  od 1 lutego 2021 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi świadczona jest indywidualna usługa transportowa osób z niepełnosprawnością (powyżej 18 r.ż.) mających problem z przemieszczaniem się.

W uroczystym przekazaniu kluczy do zakupionego w ramach grantu samochodu uczestniczyli: Pan Krzysztof Słoń – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Stefan Bąk – członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Pan Andrzej Michalski – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, Pan Rafał Piasecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Słupi, Pan Andrzej Gąsior – Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, Pani Anna Bielna – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Pani Edyta Durak – Skarbnik Gminy Nowa Słupia, Pani Anna Moruś-Mergalska – Kierownik M-GOPS w Nowej Słupi z pracownikami. Uroczystego poświęcenia samochodu dokonał ks. Andrzej Górnik – proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Nowej Słupi.

- Zaproszeni na uroczystość goście w swoich wystąpieniach podkreślali ogromną rolę samorządu w likwidacji barier transportowych dla osób niepełnosprawnych ale również takich osób, których trudna sytuacja życiowa utrudnia na co dzień dostęp do ośrodków rehabilitacji, lekarza czy załatwienia spraw socjalno-bytowych. Mówcy stawiali Gminę Nowa Słupia w gronie liderów w pozyskiwaniu funduszy z PFRON na zakup pojazdów świadczących usługi transportowe. - Pieniądze przekazywane samorządom od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są zawsze bardzo celnie wydawane. Dzięki wysiłkom, takich gmin jak Nowa Słupia tworzy się wspólna przestrzeń do niesienia pomocy dla osób niepełnosprawnych i starszych - podkreślił Krzysztof Słoń, senator Prawa i Sprawiedliwości.

Na koniec krótkiej uroczystości Burmistrz Andrzej Gąsior podziękował zaproszonym za okazaną pomoc w pozyskaniu dofinansowania, za wspieranie samorządu Miasta i Gminy Nowa Słupia w wysiłkach na rzecz poprawy życia osób najbardziej potrzebujących. - To już w gminie trzeci nowy bus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością na przestrzeni ostatnich lat. Pojazdy dowożą codziennie niepełnosprawne dzieci do szkół czy specjalistycznych ośrodków terapii psychofizycznej. W czasie pandemii koronawirusa doskonale sprawdzają się w transporcie osób do punktów szczepień. Wraz ze „starzejącym się społeczeństwem” skala potrzeb i problemów w tej grupie wiekowej narasta. Jako samorząd dostrzegamy te potrzeby, a poprzez wywiad środowiskowy staramy się docierać również do takich osób, które będąc w trudnej sytuacji życiowej, o taką pomoc nie proszą. Pomoc społeczna to wyjątkowa misja wyjątkowych osób. Pragnę podziękować całemu zespołowi pracowników MGOPS w Nowej Słupi na czele z Panią kierownik Anną Moruś –Mergalską za niesioną pomoc, za codzienną wrażliwość i troskę o swoich podopiecznych – podsumował Burmistrz Andrzej Gąsior.

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.