CZAS NA AKTYWNOŚĆ – KLUB SENIORA

Umowa Podpisana

19 czerwca w Starostwie Powiatowym w Kielcach podpisana została umowa o przyznanie pomocy finansowej na realizację działań, które ułatwią dostęp i podniosą jakość usług społecznych w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” RPOWŚ 2014-2020.
W wyniku weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowanie, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, pozytywnie rozpatrzonych zostało 10 projektów o łącznej wartości prawie 10 mln zł (w tym wartość dofinansowania to ponad 9 mln zł). Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 19 668 600,00 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektów wynosił 92,5% kosztów kwalifikowanych (budżet EFS i budżet państwa). Wnioskodawcy byli zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 7,5% wartości projektu.


Projekt złożony w ramach konkursu pochodzący z Gminy Nowa Słupia uzyskał pozytywną weryfikację dzięki czemu na terenie Naszej Gminy – a dokładnie w Remizie Strażackiej OSP utworzony zostanie Klub Seniora Czas Na Aktywność.
Łączna wartość projektu wynosi: 127 038,50zł, dofinansowanie w kwocie: 103 318,50zł, wkład własny w kwocie: 23 720,00zł.
Celem głównym projektu jest ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych umożliwiających osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej,a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób zindywidualizowany oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym, umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą,zapewniający. Głównym założeniem programu Klubu Seniora jest stworzenie osobom starszym warunków do aktywnego,produktywnego i sensownego spędzenia wolnego czasu. W Klubie mogą oni rozwijać zainteresowania,pobudzać swoją aktywność,nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie.
Okres realizacji 01.08.2017-31.07.2018r.