„Dobry Start” dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, iż od 1 lipca 2018 tut. Ośrodku Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń rodzinnych, przyjmuje wnioski o świadczenie „DOBRY START” DLA UCZNIA” w formie elektronicznej. Wnioski w wersji tradycyjnej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 roku.

Kwota świadczenia wynosi 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od posiadanego dochodu.
Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek za pomocą elektroniczną lub tradycyjnie
w formie papierowej. Mogą to zrobić rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, ul. Świętokrzyska 18. 26 -006 Nowa Słupia, DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH w godzinach: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek od godziny 7.00 do godziny 13.00, w ŚRODĘ od godziny 10.00-17.30

Wniosek – w wersji elektronicznej można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach organ ma 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
WAŻNE!!!! BRAK DECYZJI!!!!!
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. Decyzje wydawane będą jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, oraz w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Osoba składająca wniosek otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na podany przez siebie adres skrzynki mailowej. W przypadku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informacja o przyznaniu świadczenia pochodzić będzie z adresu: dobrystart@gopsnowaslupia.pl

W przypadku otrzymania powiadomienia z innego adresu prosimy o pilny kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu wyeliminowania możliwości podszycia się oszustów pod instytucję publiczną a tym samym ograniczenia próby wyłudzeń.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń
z innych systemów wsparcia.

 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce
w przedszkolu lub szkole.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA UDZIELANE SĄ W SIEDZIBIE OŚRODKA W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH LUB TELEFONICZNIE POD NR
41 31 77 626;
41 31 78 748