W dniu 29 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Pan Andrzej Gąsior przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Edyty Durak, podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia”
w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON). Na realizację projektu pozyskano środki
w wysokości 355 475,42 zł, które w całości pochodzą z PO WER 2014-2020. W ramach realizacji projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” zostanie zakupiony nowy samochód w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych mających problem z mobilnością, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Dzięki pozyskanym środkom w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi od 1 lutego 2021 roku została zorganizowana indywidualna usługa transportowa osób z niepełnosprawnością (powyżej 18 r.ż.) mających problem z mobilnością.