Opieka Wytchnieniowa

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Często opiekunowie nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Wychodząc naprzeciw potrzebom opiekunów osób niepełnosprawnych  oraz choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych powstał Program „Opieka wytchnieniowa”.

CEL PROGRAMU:

Celem programu jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która: ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną; wymaga wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywa w domu tj., nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu. Planuje się, że świadczenia usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy
w formie usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w postaci doraźnej, czasowej przerwy
w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa odciąży członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

CO ZAWIERA OFERTA?

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą nieodpłatnie na terenie gminy Nowa Słupia, przez osoby wykonujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby
z niepełnosprawnością, w ramach pobytu dziennego. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie w pierwszej kolejności od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych  (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze
i w oczekiwanym trybie).

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami, spełniający następujące kryteria:

  1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Nowa Słupia;

  2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością

  • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

  • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie
    o niepełnosprawności;

  1. Niekorzystanie z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby
    z niepełnosprawnością.

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji na podstawie dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczeń osób ubiegających się o wsparcie.

OSOBY ZAINTERESOWANIE PROSIMY O KONTAKT:

Koordynator: Kamila Kosiarska
Miejsko Gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staszica 18, 26 – 006 Nowa Słupia
tel. 41 363 03 70

poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Załączniki do pobrania

Załączniki