Jesteś tutaj:

Autor: admin

Ogłoszenie o naborze

Nowa Słupia dn., 27.04.2021r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA, PIELĘGNIARKA LUB ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kierownik  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA, PIELĘGNIARKA LUB ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W ramach realizacji na terenie Miasta i Gminy Nowa Słupia Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

 

Wspieraj Seniora

MGOPS w Nowej Słupi informuje, iż program WSPIERAJ SENIORA przedłużony został do 31 grudnia 2021 roku (nie dłużej jednak niż do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii).

Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej (koszty zakupu pokrywa senior). Realizacja recept, załatwienie spraw w Urzędzie (nie wymagających obecności osobistej), itp.. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. niepełnosprawność, długotrwała lub przewlekła choroba, itp. wsparciem może zostać objęta osoba poniżej 70 roku życia.

Realizatorem programu dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi ul. Staszica 18, 26 – 006 Nowa Słupia

Numery telefonów:

Linia ogólnopolska 22 505 11 11

Telefony do MGOPS: 41 363 06 64; 41 31 77 139; 41 363 06 61.

 

Pomoc udzielana jest z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.

PEFRON MODUŁ IV

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje iż PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

Wsparcie finansowe proponowanych działań może dotyczyć między innymi:

 • świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością;
 • transportu;
 • dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;
 • organizacji opieki domowej;
 • zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);
 • zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);
 • zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;
 • organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych
 • inne.

 

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Modułu IV przez Miasto i Gminę Nowa Słupia,  osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy pomocy prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Tel. 41 363 03 68, 41 363 03 62, 41 31 77 139,

Adres email gopsnowaslupia@o2.pl , sekretariat@gopsnowaslupia.pl

Wszelkie informacje uzyskane od Państwa będą pomocne na etapie sporządzania wniosku.

 

 

 

W dniu 29 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Pan Andrzej Gąsior przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Edyty Durak, podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu grantowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia”
w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON). Na realizację projektu pozyskano środki
w wysokości 355 475,42 zł, które w całości pochodzą z PO WER 2014-2020. W ramach realizacji projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” zostanie zakupiony nowy samochód w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych mających problem z mobilnością, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Dzięki pozyskanym środkom w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi od 1 lutego 2021 roku została zorganizowana indywidualna usługa transportowa osób z niepełnosprawnością (powyżej 18 r.ż.) mających problem z mobilnością.

Informacja o realizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi informuje, iż od dnia 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2022 r. realizuje projekt grantowy pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” w ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON).

Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia skierowana jest do osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami, które maja problem z mobilnością,
a które pozostają wykluczone społecznie, edukacyjnie i zawodowo. Celem usługi jest ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, umożliwiających tym osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, zawodowym i szkolnym. Usługa ta zapobiega odizolowaniu osób od środowiska lokalnego, ułatwi to dotarcie tym osobom do miejsc spotkań w przestrzeni publicznej, do miejsc aktywności społecznej. Ma na celu również ułatwienie dostępu do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz ich podniesienia poprzez dotarcie do placówek edukacyjnych i podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także rozwiązuje problem z dotarciem do miejsca pracy osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwia podjęcie pracy i rozszerza rynek pracy dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami.

W ramach realizacji projektu osoby powyżej 18 roku życia będące osobami niepełnosprawnymi mające problem z mobilnością w zakresie transportu mogą pod nr telefonu 41 363 03 65 lub przez złożenie wniosku w formie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@gopsnowaslupia.pl (w tytule wiadomości „Door-to-door”) lub papierowej zamówić usługę transportu.

Zamówienie usługi będzie możliwe w terminie: w poniedziałek, środę i piątek w godz.: 7:00 – 11:00; we wtorek i czwartek w godz.: 11:00 – 15:00, osoba do kontaktu: Wiktoria Żebrowska w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, ul. Stanisława Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

Regulamin świadczenia usługi transportowej door-to-door w Gminie Nowa Słupia
wraz z formularzami zgłoszenia (w formacie PDF oraz edytowalnymi w formacie Word) dostępne są na stronach internetowych pod adresami: www.nowaslupia.pl
oraz http://www.gopsnowaslupia.pl/index.php/category/usluga-door-to-door/

Załączniki do pobrania

Regulamin usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia zostaną zorganizowane w oparciu o niniejszy Regulamin, sporządzony w oparciu o „Koncepcję indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia” świadczenia usług indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia w okresie od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2022 r.,
tj. w okresie realizacji projektu grantowego, a także w okresie od 1 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2025 r., tj. w okresie trwałości projektu na takim samym poziomie i zakresie w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia”, nr wniosku: 00143/DTD/I/2020 w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 1. Podstawowym elementem wsparcia jest transport osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca do miejsca docelowego, związanego z aktywizacją społeczno – zawodową pojazdem przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością, powyżej 18 roku życia.
 2. Usługę będzie można zamówić poprzez kontakt telefoniczny pod specjalnie dedykowany nr telefonu w dni: poniedziałek, środa, piątek w godz. od 7:00 do 11:00 oraz wtorek i czwartek w godz.11:00-15:00, który będzie obsługiwany przez zatrudnionego pracownika w ramach umowy o pracę na1/2 etatu, posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 3. Do zadań tej osoby będzie należało również rozliczenie usługi.
 4. Usługę transportową zamówić będzie można również poprzez złożenie do urzędu prostego pisma/formularza lub zamówienia usługi osobiście.
 5. Formularz zgłoszeniowy zawiera: imię, nazwisko, wiek, płeć, dane kontaktowe, fakt posiadania lub nie posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z podaniem jego stopnia i nr orzeczenia, i datę wydania, i okres obowiązywania, datę i godzinę wykonania  i rozpoczęcia oraz zakończenia usługi, miejsce odstawienia pojazdu, miejsce docelowe, cel podróży, wskazanie potrzeby w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z usługi transportowej door-to-door, posiadanie przez użytkownika/użytkowniczkę zaopatrzenia ortopedycznego, informację czy przy danej usłudze potrzeby jest opiekun osoby niepełnosprawnej, wskazanie czy jest potrzebna pomoc w dotarciu z wyznaczonego miejsca do pojazdu. Osoby nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zamawiając usługę będą musiały oświadczyć, że są osobami mającymi problem z mobilnością przy zamawianiu usługi. W trakcie realizacji usługi po raz 1-y kierowca będzie posiadać druk oświadczenia, który uzupełni użytkownik/użytkowniczka. Dane są niezbędne do wykazania i udokumentowania uprawnienia do skorzystania z usługi.
 6. Użytkownik będzie informowany w jakim terminie zostanie zrealizowana usługa poprzez odpowiedź na swoje zgłoszenie. Osoby, które będą zlokalizowane terenowo
  i czasowo w jednym miejscu, usługa realizowana będzie dla nich zbiorczo.
 7. Usługa realizowana będzie przez 7 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych
  do potrzeb osób mających problem z mobilnością.
 8. Użytkownik/użytkowniczka otrzymają informację o maksymalnym czasie oczekiwania na realizację usługi.
 9. Usługi transportowe door-to-door nie będą pełniły funkcji transportu medycznego
  i w związku z tym nie będą świadczone dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej.
 10. W trakcie przewozu Użytkownika/Użytkowniczkę i ich opiekunów będzie obowiązywał zakaz palenia papierosów, konsumpcji artykułów spożywczych oraz napojów alkoholowych.
 11. Użytkownik/Użytkowniczka i ich opiekun pod wpływem alkoholu nie będą mogli skorzystać z usług transportowych door-to-door.
 12. Użytkownik/Użytkowniczka będą mieć obowiązek podporządkowania się wskazaniom kierowcy w zakresie bezpieczeństwa przewozu.
 13. Kierowca będzie miał prawo do odmowy wykonania usługi transportowej door-to-door w razie niemożliwości zakotwiczenia wózka inwalidzkiego, przewożenia przez pasażera bagażu zagrażającego bezpieczeństwu, lub gdy Użytkownik/Użytkowniczka lub opiekun będą pod wpływem alkoholu.
 14. Przewidziana jest możliwość odwołania lub rezygnacji z usługi transportowej door-to-door, z tym, że skutki odwołania/rezygnacji powinny być zależne od momentu rezygnacji.
 15. W przypadku odwołania/rezygnacji zanim samochód zostanie podstawiony
  w umówione miejsce (będzie możliwe też ustalenie innego terminu możliwego odwołania–np. poprzedni dzień) użytkownik/użytkowniczka nie powinien/nie powinna ponosić żadnych konsekwencji (chyba, że zamawianie i odwoływanie przez tą samą osobę będzie miało charakter notoryczny).
 16. W przypadku odwołania/rezygnacji z usługi w sytuacji, gdy samochód został już podstawiony użytkownik/użytkowniczka powinien/powinna być obciążony kosztami dojazdu na umówione miejsce.
 17. W przypadku stwierdzenia, że z usługi transportu skorzystała osoba nieuprawniona – osoba ta powinna zwrócić koszt przejazdu gminie.
 18. W razie braku możliwości zrealizowania usługi transportowej zgodnie z zamówieniem (np. ze względu na zbyt dużą liczbę zamówień, ograniczenia taboru przewozowego lub ograniczenia kadrowe) użytkownik/użytkowniczka będzie otrzymywać niezwłocznie na podane dane kontaktowe, informację o braku możliwości zrealizowania usługi
  w zamówionym terminie.
 19. W trakcie realizacji usługi użytkownik/użytkowniczka będą mieli możliwość zgłoszenia skarg/reklamacji dot. realizacji usługi poprzez złożenie formularza zawierającego: dane osoby zgłaszającej, opis sytuacji, sformułowanie zarzutu, wskazanie pkt Regulaminu, który został naruszony, a także poprzez zgłoszenie telefoniczne, e-mail, pismo, które należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Słupia. Okres rozpatrzenia skargi nie będzie przekraczał terminu 14-tu dni roboczych, którą rozpatrywać będzie Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia.
 20. Usługi transportu (na zlecenie jednostki) będą zbierać dane pozwalające na ocenę racjonalności i efektywności realizowanych przejazdów w ramach usługi transportowej door-to-door, przy użyciu prostego narzędzia informatycznego opartego na popularnych i dostępnych programach bazodanowych (np. Excel).
 21. Szczegółowy zakres i sposób zbierania danych będzie dopasowywać do swoich potrzeb i możliwości w tym zakresie. Zakres zbieranych danych będzie uwzględniać co najmniej następujące elementy:

– liczba użytkowników/użytkowniczek usług door-to-door (rocznie, miesięcznie),

– liczba kursów dzień/miesięcznie

– liczba zrealizowanych kursów,

– czas przejazdu,

– czas oczekiwania na użytkownika/użytkowniczkę,

– czas postoju bez realizacji żadnej usługi,

– częstotliwość kursów w poszczególne dni tygodnia wraz z dookreśleniem najbardziej popularnych godz. przejazdu,

– liczba i powody odmów wykonania usługi,

– liczba odwołań/rezygnacji z usługi, określenie celu podróży,

– określenie najbardziej popularnych miejsc docelowych przejazdów.

 1. Powyższe dane będą zbierane wyłącznie do celów statystyczno – sprawozdawczych
  i analitycznych z wyłączeniem danych konkretnych osób. Sposób zbierania danych będzie pozwalać na analizę usług transportowych door-to-door w kontekście efektywnego czasu przejazdów oraz analiz w układzie dziennym (średnia na jeden dzień, najbardziej/najmniej popularny dni tygodnia) miesięcznym, kwartalnym
  i rocznym. Zbiorcze podsumowania i analizy zebranych danych, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Efektem tej analizy będzie notatka zawierająca zbiorcze dane oraz porównanie ich z założeniami przyjętymi w „Koncepcji indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Nowa Słupia”.

Jednym z rezultatów ww. analiz będą również wnioski co do dopasowania zasobu kadrowego dla realizacji usług transportowych door-to-door oraz potencjału sprzętowego (np. dodatkowe wyposażenie pojazdu).

Zarządzenie Nr 5.2021 Kierownika M-GOPS w Nowej Słupi z dn. 4.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminiu udzielania przez M-GOPS w Nowej Słupi zamówień piblicznych o wartości poniżej 130 tys. zł.

Zarządzenie Nr 5.2021 Kierownika M-GOPS w Nowej Słupi z dn. 4.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminiu udzielania przez M-GOPS w Nowej Słupi zamówień piblicznych o wartości poniżej 130 tys. zł.

Załączniki do pobrania

Internet równych szans

UPC Polska wspólnie z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju uruchomił akcję społeczną – „Internet Równych Szans” dla rodzin wielodzietnych będących pod opieką jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny. W ramach wsparcia 3 tys. rodzin otrzyma bezpłatny roczny internet.

Dzięki realizacji projektu dzieci z rodzin wielodzietnych, w tym również rodzin zastępczych, będą miały możliwość nauki zdalnej bez ograniczeń, co jest szczególnie istotne w czasie obecnej epidemii COVID-19.

Głównym celem projektu jest wsparcie przede wszystkim rodzin wielodzietnych w dostępie do edukacji poprzez bezpłatne udostępnienie internetu.

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

W sytuacji zainteresowania wsparciem proszę o wiadomość na adres: fundacja@pfr.pl

Do góry