Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia

UWAGA

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2020 roku czynny będzie  w godzinach 7.30 – 14.00 natomiast w dniu 10 kwietnia w godzinach 7.30 – 12.00.

Zaproszenie do składania oferty cenowej – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizacje zadania pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług  opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu miasta i gminy Nowa Słupia”.

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie naboru partnera

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi, działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431,1544 oraz z 2019 r. poz. 60 ze zm.), jako „Partner wiodący”, ogłasza nabór na partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych do projektu realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Załączniki do pobrania

Informacja

INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2018r. (Wigilia)
Urząd Gminy w Nowej Słupi, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi
i Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia

pracują w godzinach 7.30 – 12.00.

Oferta pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje kandydatów do świadczenia usług asystenta osób niepełnosprawnych.
1. Wymagania :
– obywatelstwo polskie
– co najmniej wykształcenie średnie

Wymagania premiowane

– wykształcenie wyższe, np. pedagogiczne, resocjalizacja, bądź pokrewne
– półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi/niesamodzielnymi

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Kurtek pod numerem telefonu 600 286 695

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej do zaproszenia do złożenia ofert cenowej znak GOPS.26.KS05.2017 z dnia 17 lipca 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej do zaproszenia do złożenia ofert cenowej znak GOPS.26.KS05.2017 z dnia 17 lipca 2017 r.

Informacja o zmianie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Informacja o zmianie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Zakup, dostawa pieca wolno stającego z płaszczem wodnym. Wymiana istniejącego pieca i wymiana istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Na potrzeby realizacji projektu „Czas na aktywność – Klub Seniora”.

Do góry