Jesteś tutaj:

Kategoria: Zespoły Interdyscyplinarne

Zespół Interdycyplinarny w Mieście i Gminie Nowa Słupia

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W NOWEJ SŁUPI (ZI)

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W NOWEJ SŁUPI (ZI)

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego –w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Skład Zespołu to przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych

czasami również:

 • prokuratorów,
 • przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

CO TO JEST PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

Procedura to szereg działań podejmowanych w gminach przez służby pomocowe w celu zatrzymania przemocy w rodzinie i zapewnienia bezpieczeństwa osobom jej doznającym.

Procedurę mogą rozpocząć pracownicy instytucji pomocy społecznej, Policji, służby zdrowia, placówek oświatowych oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” w przypadku powzięcia, przez w przedstawicieli tych instytucji podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub świadka przemocy.

Formularz „Niebieska Karta-A” przekazywany jest do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w gminie, w której mieszka rodzina dotknięta przemocą.

Realizacją procedury zajmują się w gminach zespoły interdyscyplinarne, a do bezpośredniej pracy z rodziną najczęściej powoływane są grupy robocze. W zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych mogą brać udział przedstawiciele takich instytucji jak: Policja, pomoc społeczna, oświata (np. szkoła, przedszkole), ochrona zdrowia (np. przychodnia, szpital), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacji pozarządowych. Osoby te współpracując ze sobą opracowują plan pomocy dostosowany do potrzeb rodziny i udzielają rodzinie wszechstronnego wsparcia w jego realizacji.

Procedura „Niebieskie Karty” zostanie zakończona (zamknięta) wtedy, gdy osoba, która krzywdzi swoich bliskich przestanie to robić, a rodzina będzie bezpieczna.

Więcej informacji oraz przydatne wzory dokumentów można pobrać za pomocą serwisu informacyjnego dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do góry